Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

TestujBike.cz, Test centrum Duo provozuje společnost
Hotel Duo a.s., 28. října 2663/150, 70200 Ostrava, IČO: 26873583, DIČ: CZ26873583
korespondenční adresa - Testuj Bike @ Hotel Duo, Horní Bečva 216, 75657 Horní Bečva
info@testujbike.cz | telefon +420 774 252 250


Test centrum Duo

Horní Bečva 216, Beskydy | mapy.cz/s/1GZSQ 
areál Hotelu Duo | nad přehradou Horní Bečva
GPS: 49°24'51.806"N, 18°19'29.398"E

Smlouva o pronájmu

TestujBike.cz provozuje společnost Hotel Duo a.s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava, IČO: 26873583, DIČ: CZ26873583, jako Pronajímatel
Korespondenční adresa - Hotel Duo, Horní Bečva 216, 75657 Horní Bečva | info@testujbike.cz | telefon +420 774 252 250 | www.testujbike.cz

Test centrum Pustevny | Horní Bečva 287, Beskydy
cesta na Pustevny z Prostřední Bečvy, GPS: 49°26'59.530"N, 18°16'26.988"E

Test centrum Duo | Horní Bečva 216, Beskydy
areál Hotelu Duo, nad přehradou Horní Bečva, GPS: 49°24'51.806"N, 18°19'29.398"E

Jméno a příjmení:

Adresa:

Datum narození: Číslo OP/pasu:

Telefon: e-mail:

jako Nájemce uzavírají podle ustanovení § 2201 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník tuto nájemní smlouvu.

I. Předmět, účel a doba pronájmu, záloha

Předmětem pronájmu je ______ ks jízdních kol značky Rock Machine eBLIZZ 70-27+, s evidenčními čísly: _____________________________

a dále příslušenství: [_] přilba | [_] rukavice | [_] zámek | [_] brašna s nářadím | [_] pumpička | [_] další:

Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci předmět pronájmu po dobu od: __________________ do __________________ (datum, hodina).

Vratná záloha (kauce) složená nájemcem činí 5000 Kč v hotovosti.

Účelem pronájmu je užívání předmětu pronájmu nájemcem v souladu s platnými předpisy, pokyny pronajímatele a obecnými zvyklostmi.

II. Práva a povinnosti smluvních stran a odpovědnost za škodu

Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při nedodržení podmínek této smlouvy nájemcem a použít vratnou zálohu při poškození předmětu pronájmu k náhradě vzniklé škody, přičemž výše poškození je určována pracovníkem půjčovny. Poškozené díly se hradí v plné výši dle ceníku pronajímatele, plus cena práce za uvedení v předchozí stav. Pronajímatel se zavazuje předat nájemci předmět pronájmu v řádném technickém stavu.

Nájemce je oprávněn používat předmět pronájmu v souladu s účelem pronájmu. Nájemce se dále zavazuje 1) dodržovat všechny podmínky stanovené platnými dopravními předpisy, pokyny pronajímatele a obecnými zvyklostmi, 2) chránit předmět pronájmu před poškozením, ztrátou a zcizením, 3) nepůjčovat předmět pronájmu třetím osobám, 4) vrátit předmět pronájmu ihned po skončení období trvání této smlouvy, 5) v případě poškození předmětu pronájmu poskytnout vratnou zálohu k pokrytí nákladů oprav, míra poškození bude určena pracovníkem testovacího centra, 6) uhradit náklady, které nebyly pokryty vratnou zálohou na opravy předmětu pronájmu v plné výši dle Ceníku, a to i v případě zničení nebo ztráty předmětu pronájmu.

III. Závěrečná ustanovení

Smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Smluvní strany si smlouvu pozorně a řádně přečetly a souhlasí se vším výše uvedeným. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.

Na Horní Bečvě dne:

Podpis Pronajímatele:

Podpis Nájemce:


Důležité informace

  • Pojištění se vztahuje pouze na neúmyslné poškození kola, nevztahuje se na krádež, loupež či ztracení.

  • V případě poškození zapůjčeného vybavení, bude cena poškození stržena z vratné kauce. Běžné opotřebení není považováno za poškození.

  • Je-li sjednáno pojištění na předmět nájmu, má pronajímatel právo strhnout cenu poškození z vratné kauce do výše spoluúčasti. Není-li pojištění sjednáno, strhává se plná výše škody.

Provozní řád TestujBike.cz

Pravidla pronájmu

Pronájem kola je možný pouze po předložení dvou platných dokladů, ověřujících totožnost nájemce: občanský průkaz nebo cestovní pas a další průkaz (např. karta pojištěnce, řidičský průkaz apod.)

Nájemcem může být jen osoba starší 18 let. V případě osob mladších je nutný písemný souhlas zodpovědného zástupce.

Jízdní kolo si prosím při převzetí důkladně prohlédněte, zda na něm nejsou znatelné jakékoli závady. Pokud zjistíte nějaké závady či nedostatky po dobu užívání, nahlaste je prosím při vrácení kola. Děkujeme!

Je zakázáno provádět jakékoli úpravy na jízdním kole bez souhlasu provozovatele dále je zakázáno předání a půjčování kol osobě, která není uvedená ve smlouvě.

Je zakázáno jezdit na kole při požití alkoholu!!! 

Platby

Při uzavřením smlouvy o pronájmu uhradíte vratnou zálohu (kauci) dle Ceníku, a to za každé kolo! Při vrácení kola v původním stavu a bez závad bude vrácena záloha v plné výši. Cena pronájmu kola je uvedena v Ceníku.

Při překročení předplacené doby pronájmu, jste povinni uhradit půjčovné podle příslušné sazby platného Ceníku. Při nevyčerpání celé doby pronájmu (vrácení kola dříve), se peníze nevracejí!

Odpovědnost

Jízda na pronajatém jízdním kole je na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené jím pronajatým předmětem na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či škodě vzniklé jiným osobám po celou dobu pronájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu pronájmu.

Nájemce přebírá odpovědnost za všechna kola uvedená v jím podepsané Smlouvě o krátkodobém nájmu, jakožto i za osoby, které kolo uvedené v jím podepsané smlouvě využívají, jsou-li jimi děti a osoby mladší 18 let.

Přátelské doporučení. I když mohou být děti šikovné a zdatné, důrazně doporučujeme, aby na kole jezdily děti až od cca 12 let, 150 cm výšky a 50 kg hmotnosti. Jen tak jsou schopny zvládnout poměrně těžké kolo v terénu.

Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za pronajatý předmět až do doby vrácení předmětu pronajímateli.

Úhrada poškození

Při ztrátě jízdního kola nebo nějaké jeho části či doplňku jste povinni uhradit náhradu ve výši stanovené Ceníkem.

Výše způsobené škody se určuje podle platného Ceníku. Škoda se hradí při vrácení kola. Pronajímatel má právo použít zálohy na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.

Provozní řád je součástí Smlouvy o krátkodobém nájmu a svým podpisem se nájemce zavazuje plnit jej v jeho plném rozsahu.

Ceník TestujBike.cz

Cena pronájmu nabitého elektro kola Rock Machine eBLIZZ 70-27+

hodina“ ~ 200 Kč / 1 hodinu

půl den“ ~ 600 Kč / 6 hodin (nejčastěji 8 - 14 nebo 14 - 20 hod.)

přes noc“ ~ 1500 Kč / 24 hodin (dle dohody)

2 hodiny“ ~ 400 Kč / 2 hodiny

celý den“ ~ 1000 Kč / 12 hodin (nejčastěji 8 - 20 hod.)

více dnů“ ~ sazba „přes noc“ se slevou 20 % (tj. 1200 Kč) × počet nocí

Vratná záloha (kauce) za každé jízdní kolo činí 5000 Kč.

Cena elektro kola Rock Machine eBLIZZ 70-27+ je 84 990 Kč.

Ceny nejčastějších oprav | Kompletní ceny všech oprav a úkonů sdělí Pronajímatel na vyžádání.

výměna duše (oprava defektu) ~ 200 Kč výměna řetězu (při přetržení / zlomení) ~ 700 Kč

Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platby můžete provádět v hotovosti nebo platebními kartami.
Vratnou zálohou (kauci) můžete uhradit hotově nebo předautorizací (blokací) na platební kartě.

Ceník je platný od 1. 7. 2017.